> over ons

Onze gemeente

Profiel van de Doopsgezinde Gemeente Den Haag (in 2020)

De plek en de bewoners 
De Doopsgezinde Gemeente ’s-Gravenhage bestrijkt de hele regio Haaglanden, met Den Haag, Wassenaar Voorburg, Leidschendam, Delft, Westland, Pijnacker, Nootdorp en Zoetermeer. Zij telt ongeveer 110 leden en 30 vrienden en belangstellenden, van wie de helft boven de 70 is. Er is jeugd van verschillende leeftijdsgroepen.

 
De kerk staat in het centrum van de stad; de deur staat open voor elke zoekende ziel. In de afgelopen jaren vonden nieuwelingen hun weg naar de gemeente, hetgeen de diversiteit vergrootte. Tegelijk zijn er leden die dat al jarenlang zijn en voor wie de gemeente een thuis is geworden.
Hier is elke zondag een dienst, waarin naast de eigen predikant ook predikanten van elders en enkele leden van de gemeente voorgaan. De diensten worden uitgezonden op www.kerkdienstgemist.nl. Eenmaal per maand is er kinderdienst geleid door de ouders. Die worden daartoe gecoacht door de predikant. De predikant leidt de 12+ groep, die eens in de zes weken samen eet.
In de kapel van Zorg- Wooncentrum Oldeslo (van doops-gezinde oorsprong) is een dienst op de tweede en vierde zondag en op hoogtijdagen. De geestelijk verzorger is uitgezonden door de Doopsgezinde Gemeente.
Er is een koor dat elke maandag in de kerk repeteert onder leiding van een professionele dirigente. Het treedt enkele malen per jaar op, ook in Oldeslo.
In dienst van de Gemeente zijn naast de predikant een koster-administrateur, een organiste, en een koordirigente, allen parttime. 
De kerk is in 2001 gerestaureerd en geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Voor de exploitatie anders dan ten behoeve van de gemeente is de Stichting Cultureel Beheer opgericht. Deze stichting is verbonden met de Gemeente, maar opereert zelfstandig.

Samenkomen
Verspreid binnen de stadsagglomeratie ontmoeten leden en belangstellenden elkaar ook in kringen, zowel Bijbel- als gesprekskringen. De laatstgenoemden organiseren zichzelf, zij functioneren zonder structurele inbreng en leiding van de predikant. Niet alle kringen komen bijeen in het kerkgebouw, dat kan ook bij leden thuis. Onderling pastoraat gebeurt informeel, het vindt op vele manieren plaats en krijgt op allerlei plekken gestalte.

Organisatie
De Algemene Ledenvergadering, ten minste tweemaal per jaar gehouden, is het besluitvormend orgaan van de gemeente. Het bestuur wordt gevormd door de kerkenraad. Veel van het werk wordt gedaan in commissies, waarvan hier enkele genoemd.
Een recent gevormde commissie is de Werkgroep Groene Hoop, die tot doel heeft de gemeente tot een groene kerk te maken. 
De Financiële Commissie ondersteunt de kerkenraad in het financiële beleid. De programma-commissie organiseert enkele open avonden per jaar en zij vult de vierde zondag van de maand in met een alternatieve bijeenkomst. De Commissie Hulpbetoon behartigt het diaconaat, en kan in vertrouwelijke zaken zelfstandig beslissen. In samenwerking met de Remonstrantse Gemeente kiest zij per kwartaal afwisselend een project in de stad en daarbuiten als doel voor de extra collecte.
De communicatiecommissie houdt de gemeente op de hoogte van allerlei activiteiten. Acht keer per jaar verschijnt het blad ‘doopsgezind dh’ samengesteld door een eigen redactie. Daarnaast komt er iedere maand een programmaoverzicht uit. Wekelijks worden de leden die e-mail hebben via het dopers weekbericht op zondag op de hoogte gehouden van de dienst die die morgen heeft plaatsgevonden en lopende zaken. De gemeente heeft een website www.dgdenhaag.nl. Zij is actief op de sociale media twitter, facebook en youtube.

De gemeente naar buiten
In de Broederschap is de Gemeente altijd aanwezig geweest bij de broederschapsvergaderingen; de aanwezigheid in de Ring Zuid-West Nederland blijft van belang. Leden uit Den Haag zijn actief in Dopersduin in Schoorl, Mennorode in Elspeet en in Doopsgezind Wereld-Werk. Op plaatselijk niveau is er enige samenwerking met de remonstranten, de Gemeente doet mee in het Vrijzinnig Beraad, en is vertegenwoordigd in de Haagse Gemeenschap van Kerken en in het Aandachtscentrum Den Haag.
De Doopsgezinde Gemeente is in de laatste jaren op zoek gegaan naar wegen tot vernieuwing. Aan de hand van ‘Lopen op het water’ en het commentaar daarop ‘Over de toekomst van de Nederlandse Doopsgezinden’ zijn er een aantal avonden geweest. Dit proces is nog gaande. De Gemeente blijft ernaar streven zichtbaar te zijn binnen Den Haag, internationale stad van vrede en recht.

Privacyverklaring
Onze privacy-verklaring kunt u inzien door hier te klikken.

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl