Onze gemeente


Korte geschiedenis van onze gemeente:

Al in de jaren 30 van de 16e eeuw worden er wederdopers -de eerste generatie doopsgezinden- in Den Haag gesignaleerd. Zij worden zwaar vervolgd. In de 17e eeuw is dat voorbij. Zij zijn het onderling niet eens, zodat er verschillende gemeenten ontstaan.

voorgevel van de kerk

In de 18e eeuw zijn er zo weinig doopsgezindenden over dat de Haagse gemeente verdwijnt. In de tweede helft van de 19e eeuw is zij echter heropgericht en in 1886 bouwt men het huidige
kerkgebouw aan de Paleisstraat. In die tijd groeide het aantal inwoners van Den Haag sterk en kwamen er veel mensen uit traditionele doopsgezinde streken als de Zaanstreek,
Amsterdam en Friesland naar onze stad toe. Naast deze instroom van doopsgezinden traden er ook veel teleurgestelde vrijzinnig-hervormden
toe tot de Doopsgezinde gemeente. Deze opnieuw opgerichte gemeente is uitgegroeid tot onze gemeente van vandaag. Een open geloofsgemeenschap die
we naast kerkdiensten ook tal van andere activiteiten organiseert.


Wie zijn wij?

Anno 2014 bestaat onze gemeente uit ongeveer 210 leden en belangstellenden.Onze leden worden broeders en zusters genoemd. Onze leden treden pas op volwassen leeftijd toe tot de gemeente op basis van een zelfgeschreven belijdenis. Het lidmaatschap is een bewuste keuze en betekent dat we elkaar helpen ons geloof te ontwikkelen en te verdiepen. Dat we alleen volwassenen dopen betekent echter niet dat de kinderen niet belangrijk zijn bij ons, zij nemen juist een belangrijke rol in binnen de gemeente. Voor hen organiseren we maandelijks een bloeiende kinderdienst waar de jeugd op een speelse en ondogmatische manier kennis maakt met het erfgoed van de bijbelse verhalen.

De gemeente heeft de structuur van een vereniging met twee ledenvergaderingen per jaar. Naast de diensten zijn er bijbelkringen en kringen die allerlei onderwerpen bespreken. Er zijn commissies, die een veelheid aan taken vervullen, waar mensen met verschillende talenten zich inzetten, en er zijn gemeenteavonden, waar sprekers van buiten komen.

Wij hebben veel contact met andere geloofsgemeenschappen en staan met onze beide benen midden in de samenleving. Dit komt onder andere tot uiting in de projecten in binnen en buitenland die wij actief steunen of sponsoren. Hierbij kunt u denken aan de speciale collectes, maar ook aan onze acties waarbij we bijvoorbeeld spullen inzamelen voor de voedselbank in Den Haag of met allerlei activiteiten geld inzamelen om fietsen aan te schaffen voor verpleegsters in Afrika. Ook wordt er tijdens thema-avonden aandacht besteed aan actuele maatschappelijke thema's. Eens per maand is er in de koffieruimte na de dienst de derdewereldtafel waar fairtrade producten worden verkocht.


Wat geloven we?

De doopsgezinde gemeente Den Haag heeft een duidelijk fundament: dat van de bijbel en de daarop gebaseerde navolging van Jezus Christus. Met dit fundament als uitgangspunt bestaat binnen onze gemeente echter ruimte voor verscheidenheid in geloofsopvattingen. Sterker nog, deze verscheidenheid wordt benadrukt door het gebruik dat nieuwe leden hun persoonlijke geloofsbelijdenis schrijven. In een belijdenis schrijft het aspirant lid op wat zijn/haar geloof is. Een belijdenis is dan ook een zeer persoonlijk document. Eigentijdse Nederlandse doopsgezinden zijn ondogmatisch. We zijn bereid om naar de geloofsopvattingen van anderen te luisteren en hiervan te leren. Kenmerkend is het open gesprek, waar ieder een eigen visie mag hebben.

In ons doopsgezinde geloven zijn drie geloofstradities duidelijk herkenbaar:

De Joods-Christelijke traditie: Deze traditie is die van het geloof in de ene God en zijn verbond met de mensen; het geloof in de God die hemel en aarde gemaakt heeft en door middel van de tien geboden de grondslag heeft gelegd voor een vreedzaam en rechtvaardig samenleven van alle mensen. In de persoon van Jezus Christus heeft de verhouding tussen God en mensen nader gestalte gekregen en hebben de mensen (nogmaals) geleerd hoe zij met de aarde en met elkaar om moeten gaan.

De traditie van de radicale reformatie: De radicale reformatie, waaruit de doopsgezinde broederschap is voortgekomen, ging nog een flinke stap verder dan de gevestigde reformatorische stromingen. De persoonlijke verhouding tussen de mens en God kwam voorop te staan. Het belang van de gemeente als geloofsgemeenschap van gelijkwaardige mensen kreeg veel nadruk. Wanneer de wereld, dikwijls in de gedaante van overheden, aanzette tot machtsmisbruik en geweld zonderden de doopsgezinden zich van de wereld af.

De vrijzinnige traditie: De 19e en vroeg 20e eeuwse vrijzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de christelijke-reformatorische boodschap kon worden verzoend met de stand van de moderne wetenschap en meer in het algemeen met de opvattingen van de moderne mens (van die tijd). Rationele bijbelkritiek en modern politiek en maatschappelijk engagement waren de voornaamste resultaten.


Waar staan we voor:

Onze gemeente kenmerkt zich ook vandaag nog door een aantal typisch doopsgezinde kenmerken:

  • Afwijzing van de kinderdoop. Om lid te worden van de gemeente is een bewuste, persoonlijke keus nodig.
  • Terughoudendheid met betrekking tot geweld. Vele doopsgezinden zijn actief in vredesbewegingen.
  • Terughoudendheid ten aanzien van de overheid in het algemeen. We zijn voorstander van een strikte scheiding van kerk en staat.
  • Grote betrokkenheid bij praktische hulpverlening aan naasten dichtbij en ver weg.
  • Net als alle doopsgezinde gemeenten zijn wij democratisch georganiseerd, op basis van gelijkwaardigheid.

Als doopsgezinde gemeente proberen we naar het voorbeeld van Jezus te leven en bij te dragen aan een samenleving van vrede, eerlijk delen en een gezond milieu. De doopsgezinde gemeente in Den Haag zet haar deuren open voor ieder die zoekt naar verdieping in zijn of haar leven.


Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl