doopsgezind den haag > over ons > doopsgezind

Wat is doopsgezind zijn?

 
 

Geloven

De doopsgezinden stammen uit het begin van de zestiende eeuw. Zij volgden Menno Simons, de vroegste reformator in ons land. Daarom worden zij ook wel mennonieten genoemd. Doopsgezinden geloven in God, aanwezig in hun leven, wiens rijk eens zal komen. Zij geloven in Jezus, die op aarde de weg wees naar Gods liefde en gerechtigheid en zij geloven in de Heilige Geest als de kracht om steeds weer vernieuwing te brengen. Doopsgezinden kennen geen dogma's en geen kerkelijk gezag. Met geen ander fundament dan Jezus Christus (1 korinthiers 3:11) laten zij elkaar vrij in het geloof.

Gemeente

Voor doopsgezinden staat de gemeente van gelovigen centraal, waarbinnen ieder lid gelijk is. Alle kerkelijke functies staan voor alle leden open. De beslissing om toe te treden tot de gemeente neemt ieder mens voor zichzelf. Daarom worden slechts mondige volwassenen gedoopt na een persoonlijke belijdenisuitleg.

Middelpunt van het gemeenteleven is de dienst op zondagmorgen. Van daaruit geven doopsgezinden hun leven vorm en laten zij in daden zien wat hun geloof betekent. Geweldloosheid en hulpverlening zijn daarbij van oudsher belangrijke principes. Doopsgezinden voelen zich deel van de christenheid en op grond daarvan doen zij mee aan de oecumene, plaatselijk, landelijk en op wereldniveau.

Nederland

In Nederland zijn 111 doopsgezinde gemeenten. Zij zijn samen aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Societeit.

Internationaal

Door vervolgingen en door eigen gekozen omzwervingen raakten de doopsgezinden over de hele wereld verspreid. Zij trokken van Nederland en Duitsland naar het oosten. Catharina de Grote van Rusland bood de mennonieten aan om in de Oekraine te gaan wonen en daar het land verder in cultuur te brengen. Ze kregen de garantie dat ze niet in staatsdienst hoefden. Vanaf de eerste wereldoorlog werden deze mensen zwaar vervolgd. Omdat ze Duits spraken werden ze als vijanden gezien. Een groep is in Siberie terecht gekomen en vandaar via China in de VS en Canada terechtgekomen. Toen in Canada leerplicht en militaire dienst werden ingevoerd zijn velen weer vertrokken. Deze keer gingen ze naar Paraguay waar zij de Gran Chaco in cultuur mochten brengen. Een strenge groepering uit Zwitserland, volgelingen van Jacob Amman, emigreerde na een conflict over ban en mijding naar Pennsylvania (VS) en vormde daar de Amish. Nu nog wonen er in Noord Amerika Amish.

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl