> over ons > doopsgezind

Wat is doopsgezind zijn?

 
 

Geloven

De doopsgezinden stammen uit het begin van de zestiende eeuw. Zij volgden Menno Simons, de vroegste reformator in ons land. Daarom worden zij ook wel mennonieten genoemd. Doopsgezinden geloven in God, aanwezig in hun leven, wiens rijk eens zal komen. Zij geloven in Jezus, die op aarde de weg wees naar Gods liefde en gerechtigheid en zij geloven in de Heilige Geest als de kracht om steeds weer vernieuwing te brengen. Doopsgezinden kennen geen dogma's en geen kerkelijk gezag. Met geen ander fundament dan Jezus Christus (1 korinthiers 3:11) laten zij elkaar vrij in het geloof.

De doopsgezinde gemeente Den Haag heeft een duidelijk fundament: dat van de bijbel en de daarop gebaseerde navolging van Jezus Christus. Met dit fundament als uitgangspunt bestaat binnen onze gemeente echter ruimte voor verscheidenheid in geloofsopvattingen. Sterker nog, deze verscheidenheid wordt benadrukt door het gebruik dat nieuwe leden hun persoonlijke geloofsbelijdenis schrijven. In een belijdenis schrijft het aspirant lid op wat zijn/haar geloof is. Een belijdenis is dan ook een zeer persoonlijk document. Eigentijdse Nederlandse doopsgezinden zijn ondogmatisch. We zijn bereid om naar de geloofsopvattingen van anderen te luisteren en hiervan te leren. Kenmerkend is het open gesprek, waar ieder een eigen visie mag hebben.

In ons doopsgezinde geloven zijn drie geloofstradities duidelijk herkenbaar:

De Joods-Christelijke traditie: Deze traditie is die van het geloof in de ene God en zijn verbond met de mensen; het geloof in de God die hemel en aarde gemaakt heeft en door middel van de tien geboden de grondslag heeft gelegd voor een vreedzaam en rechtvaardig samenleven van alle mensen. In de persoon van Jezus Christus heeft de verhouding tussen God en mensen nader gestalte gekregen en hebben de mensen (nogmaals) geleerd hoe zij met de aarde en met elkaar om moeten gaan.

De traditie van de radicale reformatie: De radicale reformatie, waaruit de doopsgezinde broederschap is voortgekomen, ging nog een flinke stap verder dan de gevestigde reformatorische stromingen. De persoonlijke verhouding tussen de mens en God kwam voorop te staan. Het belang van de gemeente als geloofsgemeenschap van gelijkwaardige mensen kreeg veel nadruk. Wanneer de wereld, dikwijls in de gedaante van overheden, aanzette tot machtsmisbruik en geweld zonderden de doopsgezinden zich van de wereld af.

De vrijzinnige traditie: De 19e en vroeg 20e eeuwse vrijzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de christelijke-reformatorische boodschap kon worden verzoend met de stand van de moderne wetenschap en meer in het algemeen met de opvattingen van de moderne mens (van die tijd). Rationele bijbelkritiek en modern politiek en maatschappelijk engagement waren de voornaamste resultaten.

Waar we voor staan

Onze gemeente kenmerkt zich ook vandaag nog door een aantal typisch doopsgezinde kenmerken:

  • Afwijzing van de kinderdoop. Om lid te worden van de gemeente is een bewuste, persoonlijke keus nodig.
  • Terughoudendheid met betrekking tot geweld. Vele doopsgezinden zijn actief in vredesbewegingen.
  • Terughoudendheid ten aanzien van de overheid in het algemeen. We zijn voorstander van een strikte scheiding van kerk en staat.
  • Grote betrokkenheid bij praktische hulpverlening aan naasten dichtbij en ver weg.
  • Net als alle doopsgezinde gemeenten zijn wij democratisch georganiseerd, op basis van gelijkwaardigheid.

Als doopsgezinde gemeente proberen we naar het voorbeeld van Jezus te leven en bij te dragen aan een samenleving van vrede, eerlijk delen en een gezond milieu. De doopsgezinde gemeente in Den Haag zet haar deuren open voor ieder die zoekt naar verdieping in zijn of haar leven.

Gemeente

Voor doopsgezinden staat de gemeente van gelovigen centraal, waarbinnen ieder lid gelijk is. Alle kerkelijke functies staan voor alle leden open. De beslissing om toe te treden tot de gemeente neemt ieder mens voor zichzelf. Daarom worden slechts mondige volwassenen gedoopt na een persoonlijke belijdenisuitleg.

Middelpunt van het gemeenteleven is de dienst op zondagmorgen. Van daaruit geven doopsgezinden hun leven vorm en laten zij in daden zien wat hun geloof betekent. Geweldloosheid en hulpverlening zijn daarbij van oudsher belangrijke principes. Doopsgezinden voelen zich deel van de christenheid en op grond daarvan doen zij mee aan de oecumene, plaatselijk, landelijk en op wereldniveau.

 

Nederland

In Nederland zijn 111 doopsgezinde gemeenten. Zij zijn samen aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Societeit.

 

Internationaal

Door vervolgingen en door eigen gekozen omzwervingen raakten de doopsgezinden over de hele wereld verspreid. Zij trokken van Nederland en Duitsland naar het oosten. Catharina de Grote van Rusland bood de mennonieten aan om in de Oekraine te gaan wonen en daar het land verder in cultuur te brengen. Ze kregen de garantie dat ze niet in staatsdienst hoefden. Vanaf de eerste wereldoorlog werden deze mensen zwaar vervolgd. Omdat ze Duits spraken werden ze als vijanden gezien. Een groep is in Siberie terecht gekomen en vandaar via China in de VS en Canada terechtgekomen. Toen in Canada leerplicht en militaire dienst werden ingevoerd zijn velen weer vertrokken. Deze keer gingen ze naar Paraguay waar zij de Gran Chaco in cultuur mochten brengen. Een strenge groepering uit Zwitserland, volgelingen van Jacob Amman, emigreerde na een conflict over ban en mijding naar Pennsylvania (VS) en vormde daar de Amish. Nu nog wonen er in Noord Amerika Amish.

 

500 jaar Menno Simons

In het kader van 500 jaar Menno Simons is deze bijlage geschreven. 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente 's Gravenhage
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl